Vaisnava Calendar

February 2019 - Birmingham - UK

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

Dvadasi

1

Break fast 07:50 - 10:50
(Daylight saving not considered).

Trayodasi

2

HH Dhanvantari Svami

Caturdasi

3

Amavasya

4

Ganga Sagara Mela
Pratipat

5

Dvitiya

6

Tritiya

7

Caturthi

8

Pancami

9

Vasanta Pancami
Srimati Visnupriya Devi
Sarasvati Puja
Srila Visvanatha Cakravarti Thakura
Pancami

10

Sri Pundarika Vidyanidhi
Sri Raghunandana Thakura
Srila Raghunatha Dasa Gosvami
Sasti

11

Saptami

12

Sri Advaita Acarya
(Fasting till noon)

Astami

13

Bhismastami
HH Subhag Svami

Navami

14

Sri Madhvacarya
Dasami

15

Sri Ramanujacarya
Suddha Ekadasi

16

Bhaimi Ekadasi

Varaha Dvadasi: Appearance of Lord Varahadeva
(Fasting till noon.)
(Feasting is done tomorrow.)
Trayodasi

17

Break fast 07:20 - 10:41
(Daylight saving not considered).

Nityananda Trayodasi: Appearance of Sri Nityananda Prabhu
(The fast is observed till noon on the Ekadasi.)
(Feasting is done today.)

Caturdasi

18

Purnima

19

Sri Krsna Madhura utsava
Srila Narottama Dasa Thakura
Pratipat

20

Dvitiya

21

Govinda Masa

Caturthi

22

Pancami

23

Sri Purusottama Das Thakura
Srila Gour Govinda Swami
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura
(Fasting till noon)

Sasti

24

Saptami

25

Astami

26

Navami

27

Dasami

28